Hmong World Christian Resource Center vajtswv.us
9 Yog li ntawd, nej cia li tawm mus qhia txhua haivneeg hauv qabntuj no kom lawv los ua Kuv cov thwjtim. Thaum nej muab lawv ua kevcai raus dej nej yuav tsum tuav Leejtxiv, Leejtub thiab tus Ntsujplig lub npe.  20  Thiab qhia kom lawv paub coj raws li ib puas tsav yam uas Kuv twb qhia rau nej lawm. Kuv yuav niaj hnub nrog nej nyob mus txog hnub ntiajteb kawg.
            N. Nyiajsuav
                                niamnyiajsuav@vajtswv.us
             niamnomtooj@vajtswv.us
             N. Nomtooj
                     N. Tswvkoob
                                        niamtswvkoob@vajtswv.us
                    N. Tshajkub
                                       niamtshajkub@vajtswv.us
                 N. Nyiajtxawg
                                       foua@vajtswv.us
                 N. Vamkim
                                     niamvamkim@vajtswv.us
Nyob Zoo Home About Church Books Gallery Contact Business Video Audio Links E-Mail Niamtsev Chav

Nyem tus duab mus saib video

 Mathais 28:19-20

Xav tau kev thov Vajtswv e-mail rau cov niamtsev los yog hu rau cov Xibhwb